Gepubliceerd: 17 november 2017
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-11.html
ID: 34775-XVII-11

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.981.516

2.700.199

78.811

         
 

Beleidsartikelen

1.981.516

2.700.199

78.811

         

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

615.301

586.979

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

212.967

74.692

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking zijn deels in de eerste nota van wijziging naar aanleiding van het regeerakkoord [34 775 XVII Nr. 6] verwerkt. In deze aanvullende nota van wijziging wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord voor extra investeringen in noodhulp en opvang in de regio. Dit betreft toewijzing van EUR 190 miljoen van de in totaal EUR 1 miljard intensiveringsmiddelen voor ODA die staan gereserveerd op de Aanvullende Post. Deze middelen worden met de nota van wijziging overgeheveld van de Aanvullende Post naar de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

In deze toelichting worden de mutaties per artikel voorzien van een toelichting.

De mutaties vinden plaats op artikel 4 («vrede en veiligheid voor ontwikkeling»). De uitgaven en verplichtingen op dit artikel worden incidenteel in 2018 verhoogd met in totaal EUR 190 mln. De mutaties zijn onderdeel van maatregel K103 uit het regeerakkoord («Intensivering OS/ODA»). De budgettaire verwerking van het overige deel van maatregel K103 in 2018 (EUR 210 mln) volgt nog.

Opvang in de regio

Een doel van deze maatregel uit het regeerakkoord is het aanpakken van de oorzaken van migratie en het verbeteren van opvang in de regio.

De middelen voor opvang in de regio in 2015 t/m 2017 waren incidenteel. In de ontwerpbegroting voor 2018 zijn dus nog geen middelen opgenomen voor opvang in de regio. Om in 2018 direct aan de slag te kunnen gaan met nieuw beleid voor opvang in de regio, is het nodig om artikel 4 te verhogen met EUR 50 mln. Doelstellingen van dit beleid zijn onder meer het verbeteren van leefomstandigheden voor vluchtelingen, toegang tot zorg, verbeterde werkgelegenheid en toegang tot onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Het beleid richt zich op vluchtelingen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika.

Noodhulp

Een ander doel van de maatregel uit het regeerakkoord is verlening van noodhulp in ontwikkelingslanden waar crisis heerst. Voor dit doel wordt artikel 4 verhoogd met EUR 140 mln. Het is nodig deze middelen aan de begroting van 2018 toe te voegen, omdat Nederland op korte termijn toezeggingen wil doen aan internationale en maatschappelijke organisaties die directe noodhulp verlenen. Met dit beleid draagt Nederland eraan bij dat slachtoffers van humanitaire crises toegang krijgen tot voedsel, medische zorg, huisvesting, drinkwater en sanitaire voorzieningen, en bescherming tegen geweld.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

         
 

Stand voor tweede nota van wijziging

425.301

254.118

408.118

244.118

408.118

 

Maatregel regeerakkoord K103: intensivering OS

190.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

615.301

254.118

408.118

244.118

408.118

             

Totaal

           
 

Stand voor tweede nota van wijziging

1.791.516

1.312.050

1.519.042

1.246.197

1.396.736

 

Maatregel regeerakkoord K103: intensivering OS

190.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

1.981.516

1.312.050

1.519.042

1.246.197

1.396.736

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

         
 

Stand voor tweede nota van wijziging

396.979

400.260

400.260

400.260

400.260

 

Maatregel regeerakkoord K103: intensivering OS

190.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

586.979

400.260

400.260

400.260

400.260

             

Totaal

           
 

Stand voor tweede nota van wijziging

2.510.199

2.659.444

2.979.212

3.256.331

3.428.658

 

Maatregel regeerakkoord K103: intensivering OS

190.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

2.700.199

2.659.444

2.979.212

3.256.331

3.428.658

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag