Kamerstuk 34775-VI-50

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018


68,7 %
31,3 %

FVD

GL

CU

SP

VVD

SGP

D66

PVV

PvdA

DENK

50PLUS

PvdD

CDA


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zeer onwenselijk is indien veroordeelden door verjaring de tenuitvoerlegging van straffen kunnen ontlopen;

roept de regering op, met een voorstel te komen om een einde te maken aan de executieverjaring uit artikel 76 Wetboek van Strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Toorenburg

Hiddema

Van der Staaij

Azarkan

Krol

Van der Graaf