Kamerstuk 34775-VI-33

Amendement van de leden Groothuizen en Kuiken over mediation in het strafrecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 29 november 2017
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-33.html
ID: 34775-VI-33

Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN KUIKEN

Ontvangen 29 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 1 miljoen wordt vrijgemaakt voor het in stand houden van mediation in het strafrecht. Onlangs is gebleken dat jaarlijks in zo’n 1.000 strafzaken mediation – dienstbaar aan de afdoeningsbeslissing van het OM dan wel het vonnis van de rechter – wordt ingezet. In 77% van de gevallen wordt die mediation succesvol afgerond. Vanzelfsprekend dient het strafrecht meer doelen dan alleen verzoening, maar er is al meerdere malen gebleken dat mediation in veel gevallen van toegevoegde waarde is voor het verloop en de uitkomst van het strafproces. Het in 2017 gereserveerde bedrag van € 1,5 miljoen, naar aanleiding van de motie Recourt c.s., is in de begroting van 2018 niet meer terug te vinden vanwege een gebrek aan middelen. Dit zou het einde betekenen van dit succesvolle project en dat is ongewenst. Daarom kan structureel € 1 miljoen worden vrijgemaakt voor continuering.

Idealiter zien indieners dat de budgetten voor mediation (€ 1 miljoen) en herstelbemiddeling (€ 1.833 miljoen) in de toekomst op elkaar betrokken worden aangezien zij elkaar aanvullen. Met de gelden die gereserveerd zijn voor het herstelrecht komt het totaal voor mediation en herstelbemiddeling in het strafrecht uit op € 2.8 miljoen.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor nominale en onvoorziene kosten.

Groothuizen Kuiken