Kamerstuk 34768-24

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet t.v.v. nr. 21 over meldplicht uitbreiden naar bestaande jeugdhulpaanbieders

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 29 januari 2020
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-24.html
ID: 34768-24
Origineel: 34768-21

98,0 %
2,0 %

CDA

SGP

vKA

50PLUS

PvdA

PvdD

Van Haga

GL

FVD

CU

PVV

D66

DENK

SP

VVD


Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel XVC wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In hoofdstuk 10 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.0

  • 1. Een jeugdhulpaanbieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4.0.1 van deze wet jeugdhulp verleent of laat verlenen, voldoet binnen 6 maanden na dat tijdstip aan de in artikel 4.0.1 bedoelde meldplicht.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van jeugdhulpaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

Toelichting

Indieners achten het wenselijk dat de IGJ ook zicht heeft op alle reeds bestaande jeugdhulpaanbieders. Categorieën van jeugdhulpaanbieders die reeds in beeld zijn van de IGJ (zoals door de indiening van een jaarverantwoording) kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden uitgezonderd. Dekking van de meerkosten van dit amendement zal worden gevonden binnen het niet juridisch verplichte deel van artikel 2 en 4 van de VWS-begroting.

Van den Berg Ellemeet