Kamerstuk 34768-21

Amendement van het lid Van den Berg over meldplicht uitbreiden naar bestaande jeugdhulpaanbieders

Dossier: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Gepubliceerd: 28 januari 2020
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-21.html
ID: 34768-21
Wijzigingen: 34768-24

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG

Ontvangen 28 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XVC wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In hoofdstuk 10 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.0

  • 1. Een jeugdhulpaanbieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4.0.1 jeugdhulp verleent of laat verlenen, voldoet binnen 6 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4.0.1 aan de in dat artikel bedoelde meldplicht.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van jeugdhulpaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

Toelichting

Indiener acht het wenselijk dat de IGJ ook zicht heeft op alle reeds bestaande jeugdhulpaanbieders. Categorieën van jeugdhulpaanbieders die reeds in beeld zijn van de IGJ (zoals door de indiening van een jaarverantwoording) kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden uitgezonderd. Dekking van de meerkosten van dit amendement zal worden gevonden binnen artikel 2 en 4 van de VWS-begroting.

Van den Berg