Kamerstuk 34767-51

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor burgers

Dossier: Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)


100,0 %
0,0 %

CDA

PVV

SGP

vKA

D66

Van Haga

GL

SP

FvD

PvdA

DENK

VVD

50PLUS

CU

PvdD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nieuwe zorgaanbieders bij de melding in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders gegevens dienen te verstrekken over onder meer de aard van de zorgverlening, de voorwaarden betreffende de kwaliteit van zorg, de personeelsformatie en de datum waarop de zorgverlening aanvangt;

overwegende dat deze gegevens in eerste instantie bedoeld zijn voor de inspectie, maar dat de gegevens ook patiënten en cliënten kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder die kwalitatief goede zorg levert;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze deze gegevens, die worden vastgelegd in het Landelijk Register Zorgaanbieders, samen met openbare inspectierapporten en -maatregelen voor burgers kunnen worden ontsloten, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Veldman

Van den Berg

Bergkamp