Kamerstuk 34725-XVII-7

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het zichtbaar maken van de resultaten van de convenanten

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016


86,7 %
13,3 %

50PLUS

SP

SGP

PvdA

PvdD

D66

CDA

GL

VVD

DENK

PVV

CU

FVD


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een eerste evaluatie van reeds gesloten convenanten dit jaar zal plaatsvinden;

verzoekt de regering om, samen met de SER te onderzoeken hoe tot een instrument te komen op basis waarvan de voortgang, resultaten of conclusies van de convenanten zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat met de convenantpartijen te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Dijkgraaf

Bouali

Diks