Kamerstuk 34683-13

Gewijzigd amendement van het lid Van Gent ter vervanging van nr. 11 over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquĂȘte 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Gepubliceerd: 22 november 2018
Indiener(s): Tobias van Gent (VVD)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34683-13.html
ID: 34683-13
Origineel: 34683-11

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 22 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel F, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Fa

In artikel 14, eerste lid, wordt «24» vervangen door «24bis».

Fb

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «24» vervangen door «24bis».

2. In het tweede lid wordt «24» vervangen door «24bis».

II

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door «worden twee artikelen».

2. Na de aanhef wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24bis

Niemand is verplicht informatie aan de commissie te verstrekken, voor zover hij daardoor een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde graad, zijn echtgenoot of eerdere echtgenoot, dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling zou blootstellen.

3. In artikel 24a wordt «24» vervangen door «24bis».

Toelichting

Dit amendement regelt het invoeren van het familiaal verschoningsrecht in de Wet op de parlementaire enquête 2008. Het recht om niet aan de veroordeling van een familielid te hoeven mee te werken is een belangrijk uitgangspunt dat ook in deze wet moet worden neergelegd. Immers een verhoor door een parlementaire enquêtecommissie heeft ook een publiekelijk en inquisitoir karakter en kan een publiekelijke veroordeling tot gevolg hebben. Voor de formulering is aangesloten bij de formulering uit artikel 219 van het Wetboek van Strafvordering.

Van Gent