Kamerstuk 34675-9

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake rapportage 'Inventarisatie asbestdaken in provincies'

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 3 oktober 2018
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-9.html
ID: 34675-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2018

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het onderwerp asbestdaken aangemerkt als prioritair kennisthema voor de jaarplanning van 2018. Dit tegen de achtergrond van de behandeling van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (Kamerstuk 34 675).

De commissie heeft voor het kennisthema asbest in juni 2018 een literatuurstudie uitgevoerd. In juli 2018 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van de commissie een overzicht van de stand van zaken van de asbestsaneringsopgave voor vier provincies aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 25 834, nr. 148). Naar aanleiding van dit overzicht heeft de commissie de wens uitgesproken over een uitgebreider overzicht voor heel Nederland te beschikken.

In dat kader heeft de commissie haar staf opdracht gegeven een inventarisatie uit te voeren onder provincies. De uitkomsten van deze inventarisatie onder provincies zijn verwerkt in de bijgaande rapportage. Hierbij bied ik u een exemplaar van deze rapportage aan1.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De griffier van de commissie, Israel