Kamerstuk 34675-6

Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 31 mei 2018
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-6.html
ID: 34675-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

Hierbij vindt u de Nota naar aanleiding van het Verslag van de wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (Kamerstuk 34 675, nr. 7). Met deze wetswijziging is een asbestdakenverbod nog geen feit. De voorliggende wijziging van de Wet milieubeheer biedt de juridische grondslag voor een dergelijk verbod. Na de behandeling van de voorliggende wetswijziging zal ik het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, met daarin de ingangsdatum van het verbod, aan uw Kamer sturen.

Tegelijk met het realiseren van voorliggende juridische grondslag wordt er door verschillende partijen gewerkt aan het verwijderen van asbestdaken. Op 21 december heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de programmatische versnellingsaanpak asbestdakensanering (Kamerstuk 25 834, nr. 135). Voor het zomerreces zal ik u de actuele stand van zaken van die programmatische aanpak melden en u informeren over de voortgang van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Ik zal daarbij ingaan op een aantal gerelateerde vragen, zoals mogelijkheden voor financiering, werkmethoden bij dakensanering, de inventarisaties naar hoeveelheden asbestdaken gedaan door decentrale overheden en de saneringscapaciteit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer