Kamerstuk 34675-23

Motie van de leden Von Martels en Ziengs over een asbestfonds voor eigenaren die sanering niet kunnen financieren

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-23.html
ID: 34675-23

100,0 %
0,0 %

50PLUS

CDA

FVD

PVV

VVD

GL

PvdA

SGP

SP

D66

CU

PvdD

DENK


Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige particulieren en bedrijven de sanering van hun asbestdak niet kunnen financieren, omdat zij zelf niet de middelen hebben en ook niet kunnen lenen;

overwegende dat voorkomen moet worden dat niet-draagkrachtige eigenaren met onverzekerbare asbestdaken blijven zitten;

verzoekt de regering, een extra inspanning te doen om in overleg met decentrale overheden en SVn te komen tot een landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestdaken die sanering niet kunnen financieren, en daarover de Kamer nog dit jaar voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Ziengs