Kamerstuk 34675-20

Motie van de leden Kröger en Von Martels over koppelen van asbestverwijdering aan verduurzaming

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-20.html
ID: 34675-20

85,3 %
14,7 %

CDA

PVV

PvdA

SGP

FVD

SP

D66

VVD

DENK

50PLUS

GL

CU

PvdD


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN VON MARTELS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland voor een forse saneringsopgave staat voor het verwijderen van asbestdaken van woningen, fabrieken, schuren en stallen;

overwegende dat dit naast kosten ook kansen voor verdere verduurzaming biedt, doordat de nieuwe daken gelijk van een betere isolatie en/of zonnepanelen kunnen worden voorzien;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze duurzame meekoppelkansen gestimuleerd kunnen worden, zodat er naast de lasten ook lusten ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Von Martels