Kamerstuk 34652-16

Amendement van de leden Van Eijs en Koerhuis ter vervanging van nr. 12 over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen vijf kalenderjaren

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

Gepubliceerd: 24 januari 2018
Indiener(s): Jessica van Eijs (D66), Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34652-16.html
ID: 34652-16
Wijzigingen: 34652-24

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN EIJS EN KOERHUIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 24 januari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, onder 1, onderdeel b, wordt «in een kalenderjaar» vervangen door «in vijf achtereenvolgende kalenderjaren».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de leges verhoogd worden op basis van afgedane zaken tot vijf jaar terug. In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van een termijn van één jaar. De termijn van één jaar zou ervoor zorgen dat de leges voor verhuurders die vaker een te hoge huur vragen snel weer terugvallen naar de lagere hoogte. Door de termijn te verlengen naar vijf jaar wordt het afschrikwekkende effect dat van de gedifferentieerde leges uitgaat versterkt. Dit zou er tevens toe kunnen leiden dat de vaste bijdrage die bonafide verhuurders moeten betalen voor de Huurcommissie, kan worden verlaagd.

Van Eijs Koerhuis