Kamerstuk 34620-XVII-3

Amendement van het lid Voordewind c.s. over verhoging van het budget voor de Dutch Relief Alliance

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 8 december 2016
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Joël Voordewind (CU), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-XVII-3.html
ID: 34620-XVII-3

38,0 %
62,0 %

50PLUS

SP

Monasch

Klein

VVD

D66

CU

GL

PvdA

GrBvK

SGP

GrKÖ

PvdD

Houwers

Van Vliet

CDA

PVV


Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Ontvangen 8 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12.600 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 12.600 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt het bedrag voor de Dutch Relief Alliance (artikel 4.4 Noodhulpfonds) verhoogd met 12,6 miljoen euro. Hiermee komt het budget voor de Dutch Relief Alliance (DRA) op hetzelfde niveau als de jaarlijkse uitgaven in 2015 en 2016, namelijk 60 miljoen euro, in lijn met de aangenomen motie Voordewind c.s. (34 550-XVII, nr. 31).

De indieners willen via dit amendement investeren in opvang in de regio en in een tegemoetkoming voor de noodsituatie in onder meer Ethiopië, Zuid-Soedan, Irak, Jemen, Jordanië, Libanon en Syrië. Miljoenen mensen kampen met tekorten aan voedsel, onderdak, medische hulp en hulpgoederen en noodhulporganisaties hebben structureel te weinig financiële middelen om voldoende hulp te kunnen verlenen. De druk op opvangkampen en de steden in en rond Syrië en Irak is groot. De DRA heeft als samenwerkingsverband van 14 Nederlandse hulporganisaties sinds 2015 belangrijke en effectieve humanitaire hulp verleend. Dit blijkt ook uit de resultaten van de midtermreview over de DRA.

Dekking wordt gevonden in het overgehevelde budget vanuit de begroting Veiligheid & Justitie, als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de raming van de asielinstroom.

Voordewind Grashoff Van Veldhoven