Gepubliceerd: 30 mei 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34617-10.html
ID: 34617-10
Origineel: 34617-2

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 mei 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken.

2

De considerans komt te luiden: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kraamverlof uit te breiden teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken;.

3

Artikel I, onderdeel Oa, vervalt.

4

Aan het slot van artikel VIII vervalt «en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen».

5

Artikel IX komt te luiden:

Artikel IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Algemeen

Deze tweede nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Ministers van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie.

Op 12 april 2017 heeft de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid mij verzocht met een voorstel te komen op welke wijze het onderdeel inzake het meerlingenverlof zodanig kan worden losgekoppeld van het onderhavige wetsvoorstel, dat de Kamer het deel van de wetswijziging inzake het meerlingenverlof separaat verder kan behandelen. Dit verzoek houdt verband met het feit dat de Tweede Kamer de voorgestelde uitbreiding van het kraamverlof op 18 april 2017 controversieel heeft verklaard.

Op 2 mei 2017 heb ik de voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat het onderdeel meerlingenverlof bij nota van wijziging uit het onderhavige wetsvoorstel zal worden gehaald en zal worden opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018. De Verzamelwet SZW 2018 zal in de zomer aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden. Op deze wijze blijft inwerkingtreding van het onderdeel meerlingenverlof op de eerder beoogde datum, 1 april 2018, realiseerbaar.

Met deze nota van wijziging wordt het onderdeel meerlingenverlof uit het onderhavige wetsvoorstel gehaald. Hiermee wordt de eerste nota van wijziging teruggedraaid, zodat het wetsvoorstel alleen nog betrekking heeft op het kraamverlof. In verband met deze wijziging worden het opschrift en de considerans van het wetvoorstel aangepast. De wijziging van het slot van artikel VIII wordt teruggedraaid evenals de gewijzigde inwerkingtredingsbepaling in artikel IX.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher