Kamerstuk 34550-XVII-14

Amendement van de leden Smaling en Agnes Mulder over investeren in startend ondernemerschap tussen jonge Nederlandse en Afrikaanse ondernemers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 9 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-14.html
ID: 34550-XVII-14

56,7 %
43,3 %

GL

CU

VVD

CDA

Monasch

PvdA

SGP

PVV

Houwers

GrKÖ

SP

50PLUS

PvdD

Lid-Klein

Van Vliet

D66

GrBvK


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER

Ontvangen 9 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het niet-juridisch verplichte deel van artikel 1.3 «Versterkte private sector» één miljoen euro eenmalig voor het jaar 2017 beschikbaar gesteld als startfinanciering voor jonge ondernemers bij gebrek aan andere mogelijkheden tot financiering van de onderneming. Ieder jaar komen er meer jongeren op de Afrikaanse arbeidsmarkt dan dat er banen zijn. De werkloosheid groeit hierdoor en bevordert de neiging tot migratie. Om deze druk te verlichten is het zinvol om opleidingen en werkgelegenheid beter op elkaar te laten aansluiten en partnerschappen te sluiten tussen jonge ondernemers in Nederland en Afrika.

Met dit amendement beogen de indieners werkgelegenheid te creëren voor Afrikaanse (werkloze) jongeren door te investeren in startend ondernemerschap tussen jonge Nederlandse en Afrikaanse ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld door met hulp van bemiddelende organisaties, Afrikaanse jongeren die momenteel in Nederland studeren te identificeren die ondernemerschap ambiëren bij terugkeer in het land van herkomst. Deze student wordt gekoppeld aan een jonge Nederlandse ondernemer om samen de markt te verkennen. Diaspora-organisaties zoals Africa in Motion (AIM) en het Programma Uitzending Managers (PUM) kunnen dit proces versnellen. Aan het eind van het jaar zijn er 40 koppelingen gerealiseerd en ligt er voor iedere succesvolle koppeling een businessplan klaar, onderbouwd met markt- en haalbaarheidsonderzoek.

In de praktijk blijkt dat de Afrikaanse markt interessant is voor Nederlandse jonge ondernemers. Veel potentie ligt bij onderwerpen als duurzame energie, schone leefomgeving, informatietechnologie, kleinschalige verwerkingsindustrie, land- en tuinbouw.

Jonge ondernemers blijken niet uit de voeten te kunnen met het huidige instrumentarium. Dit amendement voorziet in het dichten van dit gat. Startfinanciering om de onrendabele aanloopfase bij de opbouw van een bedrijf te overbruggen speelt een cruciale rol in het benutten van het potentieel van de Afrikaanse jongeren op de arbeidsmarkt. Zij die succesvol zijn kunnen na verloop van tijd zelf lenen bij een commerciële financier. Op deze manier wordt het voor jonge ondernemers mogelijk gemaakt om bedrijvigheid te ontwikkelen in het Afrikaanse continent.

Smaling Agnes Mulder