Kamerstuk 34458-24

Nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Grashoff ter vervanging van nr. 12 over het niet opnieuw aanvangen van een maximale periode

Dossier: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Gepubliceerd: 7 oktober 2016
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-24.html
ID: 34458-24
Origineel: 34458-12

100,0 %
0,0 %

D66

GrKÖ

CDA

CU

PvdD

SGP

Van Vliet

GL

GrBvK

PVV

SP

Klein

50PLUS

PvdA

Houwers

VVD


Nr. 24 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 7 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, komt het tweede onderdeel als volgt te luiden:

2. Er worden twee leden toegevoegd:

 • 12. De periode waarvoor een leraar op grond van de dit artikel en artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, en vierde lid, maximaal kan worden benoemd of kan worden tewerkgesteld zonder benoeming, vangt niet opnieuw aan door eenzelfde volgende benoeming of tewerkstelling zonder benoeming.

 • 13. Na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming verstrekt het bevoegd gezag binnen een maand de basisgegevens van de leraar overeenkomstig de artikelen 38h, eerste lid, en 38r aan Onze Minister voor opname in het lerarenregister of het registervoorportaal.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt onder vernummering van het tweede en derde lid van artikel 38s, tot het derde en vierde lid, na het eerste lid van artikel 38s, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt een leraar die in het registervoorportaal is opgenomen in staat te voldoen aan de vereisten om voor het desbetreffende onderwijs in het lerarenregister te kunnen worden opgenomen.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 38u als volgt gewijzigd:

1. In het eerst lid vervalt «1.».

2. Het tweede lid vervalt.

IV

In artikel II, onderdeel D, komt het tweede onderdeel als volgt te luiden:

2. Er worden twee leden toegevoegd:

 • 12. De periode waarvoor een leraar op grond van dit artikel en artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, vijfde lid of zesde lid, maximaal kan worden benoemd of kan worden tewerkgesteld zonder benoeming, vangt niet opnieuw aan door eenzelfde benoeming of tewerkstelling zonder benoeming.

 • 13. Na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming verstrekt het bevoegd gezag binnen een maand de basisgegevens van de leraar overeenkomstig de artikelen 38h, eerste lid, en 38r aan Onze Minister voor opname in het lerarenregister of het registervoorportaal.

V

In artikel II, onderdeel F, wordt onder vernummering van het tweede en derde lid van artikel 38s, tot het derde en vierde lid, na het eerste lid van artikel 38s, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt een leraar die in het registervoorportaal is opgenomen in staat te voldoen aan de vereisten om voor het desbetreffende onderwijs in het lerarenregister te kunnen worden opgenomen.

VI

In artikel II, onderdeel F, wordt artikel 38u als volgt gewijzigd:

1. In het eerst lid vervalt «1.».

2. Het tweede lid vervalt.

VII

In artikel III komt onderdeel C te luiden:

C

Aan artikel 33 worden twee leden toegevoegd:

 • 17. De periode waarvoor een leraar op grond van het eerste lid, onderdeel b, onder 3, derde, vierde, vijfde, negende of twaalfde lid, of artikel 35a, maximaal kan worden benoemd of kan worden tewerkgesteld zonder benoeming, vangt niet opnieuw aan door eenzelfde benoeming of tewerkstelling zonder benoeming.

 • 18. Na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming verstrekt het bevoegd gezag binnen een maand de basisgegevens van de leraar overeenkomstig artikel 41g, eerste lid, of artikel 41q aan Onze Minister voor opname in het lerarenregister of het registervoorportaal.

VIII

In artikel III, onderdeel E, wordt onder vernummering van het tweede en derde lid van artikel 41r, tot het derde en vierde lid, na het eerste lid van artikel 41r een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt een leraar die in het registervoorportaal is opgenomen in staat te voldoen aan de vereisten om voor het desbetreffende onderwijs in het lerarenregister te kunnen worden opgenomen.

IX

In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 41t als volgt gewijzigd:

1. In het eerst lid vervalt «1.».

2. Het tweede lid vervalt.

X

In artikel IV komt onderdeel C te luiden:

C

In artikel 4.2.1 worden twee leden toegevoegd:

 • 7. De periode waarvoor een docent op grond van het tweede lid, onder c, met uitzondering van de geschiktheidsverklaring afgegeven op grond van 4.2.4, eerste lid, onder b, of vijfde lid, maximaal kan worden benoemd of kan worden tewerkgesteld zonder benoeming, vangt niet opnieuw aan door eenzelfde benoeming of tewerkstelling zonder benoeming.

 • 8. Na benoeming of tewerkstelling zonder benoeming verstrekt het bevoegd gezag binnen een maand de basisgegevens van de docent overeenkomstig artikel 4.4.7, eerste lid, en 4.4.17 aan Onze Minister voor opname in het lerarenregister of het registervoorportaal.

XI

In artikel IV, onderdeel E, wordt onder vernummering van het tweede en derde lid van artikel 4.4.18, tot het derde en vierde lid, na het eerste lid van artikel 4.4.18 een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt een docent die in het registervoorportaal is opgenomen in staat te voldoen aan de vereisten om voor het desbetreffende onderwijs in het lerarenregister te kunnen worden opgenomen.

XII

In artikel IV, onderdeel E, wordt artikel 4.4.20 als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

Toelichting

Voor leraren die nog niet voldoen aan de bekwaamheidseisen van het onderwijs dat zij geven en om die reden op grond van de benoemingsvoorwaarden voor een maximale periode kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming lijkt het op grond van de sectorwetten mogelijk om deze maximale periode bij een nieuwe benoeming opnieuw te laten aanvangen. Dit amendement expliciteert daarom dat deze periode niet kan worden doorbroken door een nieuwe benoeming of tewerkstelling zonder benoeming. Een leraar die niet voldoet aan de bekwaamheidseisen van het vak dat hij gedurende de maximale periode heeft gegeven, kan niet langer op grond van dezelfde benoemingsgrondslag worden benoemd voor dat vak. Tevens worden de schoolbesturen verplicht om de leraar in staat te stellen aan de bekwaamheidseisen te laten voldoen.

Rog Grashoff