Kamerstuk 34309-14

Amendement van de leden Azmani en Van Toorenburg over het opnemen van een evaluatiebepaling

Dossier: Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Gepubliceerd: 8 juni 2018
Indiener(s): Malik Azmani (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-14.html
ID: 34309-14
Wijzigingen: 34309-18

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AZMANI EN VAN TOORENBURG

Ontvangen 8 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In Hoofdstuk 11 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 100a

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

In de memorie van toelichting staat dat de rode draad van het wetsvoorstel is in te zetten op de effectieve terugkeer van vreemdelingen op een wijze die ten volle ten dienste staat aan deze doelstelling. Het is daarom van belang dat geëvalueerd wordt wat het effect van deze wet is op terugkeer en of de doelstelling van de wet daadwerkelijk wordt behaald. Kortom, of de wet de effectieve terugkeer van vreemdelingen bevordert. Dit amendement regelt dat de wet binnen vier jaar geëvalueerd dient te worden.

Azmani Van Toorenburg