Kamerstuk 34302-36

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17, dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in de glastuinbouw verhoogt

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-36.html
ID: 34302-36
Origineel: 34302-17

Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel G, wordt «€ 2.230» vervangen door: € 2.234.

II

In artikel XVII, onderdeel C, wordt «€ 2.230» vervangen door: € 2.234.

III

Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,1911» vervangen door: € 0,24198.

2. In het derde lid wordt «€ 0,1911» vervangen door: € 0,24198.

IV

In artikel XLII, onderdeel C, onder 1, wordt «€ 0,1911» vervangen door «€ 0,24198» en wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,25056.

V

In artikel XLII, onderdeel C, onder 5, wordt «€ 0,12020» vervangen door «€ 0,10020».

VI

In artikel XLII, onderdeel C, onder 9, wordt «€ 0,1911» vervangen door «€ 0,24198» en wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,25056.

VII

Na artikel XLII, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 60, eerste lid, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,03069» vervangen door: € 0,03886.

VIII

In artikel XLII, onderdeel D, onder 1, wordt «€ 0,03069» vervangen door «€ 0,03886» en wordt «€ 0,03222» vervangen door: € 0,04024.

IX

Artikel XLVIII komt te luiden:

ARTIKEL XLVIII

Het Belastingplan 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel III wordt «verlaagd» vervangen door: verhoogd.

B

Artikel XVII, onderdeel C, komt te luiden:

C

Het in artikel 63, eerste lid, opgenomen bedrag wordt verlaagd met € 2,27.

X

Artikel LII, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel XLII, onderdelen A, B, C en D, en artikel L in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en:

    • a. vinden deze eerst toepassing nadat artikel XLII, onderdelen Ba en Ca, is toegepast; en

    • b. vinden deze toepassing met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar na het tijdstip, bedoeld in de aanhef.

Toelichting

Het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en het tarief van de eerste schijf voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw worden verhoogd met 25%, circa 5 cent, respectievelijk 0.8 cent. Het tarief voor de eerste schijf voor elektriciteit wordt tegelijkertijd verlaagd met 2 cent.

De verhoging van het tarief van de eerste schijf voor aardgas heeft een budgettaire opbrengst van € 785 miljoen. De verlaging van het tarief eerste schijf elektriciteit leidt tot een budgettaire derving van € 555 mln. Van de resterende € 230 miljoen wordt € 60 miljoen gereserveerd voor verbetering van de isolatie van grote woningen, van meer dan 100 m2, met een energielabel D of lager, met een huur lager dan de liberalisatiegrens. Dit wordt besteed via een apart amendement op de begroting BZK, waarbij het budget voor de STEP wordt verhoogd. Ook wordt daarbij de regeling STEP aangepast om zodoende de budgetvergroting te richten op de genoemde groep woningen.

Van de overige € 170 miljoen wordt € 127 miljoen gebruikt voor het verlagen van de Aof-premie met 0.06% naar 5.85%. Deze verlaging moet nog toegevoegd worden aan het amendement. De laatste € 43 miljoen wordt gebruikt voor het verhogen van de algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 4 verhoogd naar € 2.234 en het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting wordt op grond van het in het wetsvoorstel opgenomen artikel 10.6b van de Wet inkomstenbelasting 2001 in dat geval automatisch verhoogd van 4,796 naar 4,800.

Grashoff