Gepubliceerd: 20 oktober 2015
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-12.html
ID: 34302-12
Origineel: 34302-2

Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 oktober 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de op dat artikel gebaseerde bepalingen, zoals dat artikel en die bepalingen luidden op 31 december 2015, blijven van toepassing ter zake van aanvragen die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016.

2

In het in artikel II, onderdeel J, opgenomen artikel 10.6bis, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «de beleggingsindex voor Europa (bruto in lokale valuta), zoals gepubliceerd door Morgan Stanley Capital International,» vervangen door: de MSCI Europe Standard Gross Local Index.

3

In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «uigaven» vervangen door: uitgaven.

4

Aan artikel LII, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. artikel XLVII eerst toepassing vindt nadat artikel 8.1 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II bij het begin van het kalenderjaar 2016 is toegepast.

TOELICHTING

I. Algemeen

Deze nota van wijziging bevat een bepaling van overgangsrecht voor (correctie-) RDA-beschikkingen die betrekking hebben op een periode voor 2016. Daarnaast regelt deze nota van wijziging dat de additionele verhoging van de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting met € 300 pas per 1 januari 2017 voor het eerst wordt geïndexeerd. Ten slotte bevat deze nota enige wijzigingen van redactionele aard.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel IA (overgangsrecht artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Dit onderdeel voorziet in overgangsrecht in verband met het vanaf 2016 vervallen van artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Hiermee wordt bewerkstelligd dat ook de formeelrechtelijke bepalingen die in de huidige tekst van dat artikel en de daarop gebaseerde bepalingen zijn opgenomen van toepassing blijven op aanvragen (en daarmee ook op (correctie-)RDA-beschikkingen) die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016.

Onderdeel 2

Artikel II, onderdeel J (artikel 10.6bis van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met deze redactionele wijziging wordt de in het voorgestelde artikel 10.6bis, vierde lid, van de Wet IB 2001 opgenomen verwijzing naar de MSCI Europe Standard Gross Local Index in overeenstemming gebracht met de officiële naam van die index.

Onderdeel 3

Artikel XXXIII, onderdeel J (artikel 47 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen)

Met de wijziging van artikel 47 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt een redactionele omissie hersteld.

Onderdeel 4

Artikel LII (inwerkingtreding)

Met deze wijziging van de inwerkingtredingsbepaling van het voorstel van wet wordt geregeld dat het bedrag van € 300 waarmee de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting ingevolge artikel XLVII in de jaren 2017 tot en met 2031 additioneel (naast de voor die jaren reeds in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II opgenomen verhogingen) wordt verhoogd, pas per 1 januari 2017 voor het eerst wordt geïndexeerd. Het in artikel XLVII genoemde bedrag van € 300 is namelijk al het bedrag dat na de per 1 januari 2016 voorziene indexatie resulteert.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes