Kamerstuk 34300-XVII-50

Motie van de leden Klaver en Jan Vos over een meerjarenplan klimaatfinanciering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Jesse Klaver (GL), Jan Vos (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-50.html
ID: 34300-XVII-50

53,3 %
46,7 %

50PLUS

SP

SGP

Klein

GrKÖ

PvdD

Houwers

CDA

GL

PvdA

VVD

D66

CU

Van Vliet

PVV

GrBvK


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JAN VOS

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat klimaatverandering een van de grootste mondiale risico's vormt en dat de Wereldbank waarschuwt dat 100 miljoen mensen wereldwijd weer terug kunnen vallen in armoede;

constaterende dat een langetermijnvisie en commitment van Nederland op het gebied van internationale klimaatfinanciering nodig is, waarin wordt aangegeven wat Nederland wil uitgeven, waar Nederland dat aan uitgeeft en welke impact we daarmee willen bereiken;

constaterende dat duidelijkheid over klimaatfinanciering van belang is voor ontwikkelingslanden als basis om hun beleid op in te richten;

verzoekt de regering, een meerjarenplan klimaatfinanciering vast te stellen tot 2020 en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jan Vos