Kamerstuk 34300-XVII-24

Amendement van de leden Smaling en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 15 over het beschikbaar stellen van gelden voor organisaties als Gered Gereedschap

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-24.html
ID: 34300-XVII-24

61,3 %
38,7 %

VVD

CU

Klein

D66

PvdA

50PLUS

PVV

PvdD

GrBvK

GrKÖ

GL

SP

SGP

CDA

Houwers

Van Vliet


Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 26 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het niet-juridisch verplichte deel uit subartikel 1.3 «Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden» 250.000 euro eenmalig voor het jaar 2016 beschikbaar gesteld voor organisaties zoals Gered Gereedschap, met als iets verder weg liggend doel het opzetten van gezamenlijke werkplaatsen, ambachtsscholen en vakopleidingen. De indieners beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het vergroten van het aantal activiteiten binnen Ontwikkelingssamenwerking die door zowel Nederlandse als Afrikaanse belanghebbenden kennen, het recyclen van materialen in het kader van het streven naar een circulaire economie, het stimuleren van ondernemerschap en het wegnemen van de aandrang tot migratie.

Smaling Agnes Mulder