Kamerstuk 34300-XVII-15

Amendement van de leden Smaling en Agnes Mulder over het beschikbaar stellen van gelden voor organisaties als Gered Gereedschap

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 25 november 2015
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-15.html
ID: 34300-XVII-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) 250.000 euro eenmalig voor het jaar 2016 beschikbaar gesteld voor organisaties zoals Gered Gereedschap, met als iets verder weg liggend doel het opzetten van gezamenlijke werkplaatsen, ambachtsscholen en vakopleidingen. De indieners beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het vergroten van het aantal activiteiten binnen Ontwikkelingssamenwerking die door zowel Nederlandse als Afrikaanse belanghebbenden kennen, het recyclen van materialen in het kader van het streven naar een circulaire economie, het stimuleren van ondernemerschap en het wegnemen van de aandrang tot migratie.

De 250.000 euro is afkomstig uit het spoor «exportkredietfinanciering» binnen het DGGF.

Smaling Agnes Mulder