Kamerstuk 34300-XIII-157

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-157.html
ID: 34300-XIII-157
Origineel: 34300-XIII-121
Wijzigingen: 34300-XIII-159

Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1211

Ontvangen 3 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

III

In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

IV

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners constateren dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende jaren meer moet doen met minder geld. In dit verband wijzen zij bijvoorbeeld op het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de risico’s in de vleesketen en de kabinetsreactie daarop. De NVWA moet meer gaan doen om de risico’s in de vleesketen te beperken. Zo zijn er meer opgaven. Tegelijkertijd is netto nog steeds sprake van een bezuiniging op de NVWA. De grote spanning tussen takenpakket en budget wordt ook door de regering gezien (Kamerstuk 33 835 nr. 18). De oplossing wordt echter vooruit geschoven. De indieners vinden dat niet wenselijk en stellen voor om nu al extra geld te reserveren voor de NVWA. Een deel van dit budget kan gebruikt worden voor het verlagen van tarieven voor keuringen en importcontroles. Verder gaan de indieners ervan uit dat voorgenomen verbeterstappen nu ook daadwerkelijk waargemaakt worden. Op basis van de door de regering gewenste aanvullende analyse kan bezien worden of bij voorjaarsnota nog aanvullend budget nodig is.

De indieners stellen voor om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de NVWA. Dekking hiervoor wordt gevonden in bijstelling van het gereserveerde budget voor compensatie van energie-intensieve bedrijven in het kader van het CO2-emissiehandelssysteem (ETS). De najaarsnota van 2015 laat zien dat in verband met lage CO2-prijzen in 2015 ten opzichte van het in de voorliggende begroting opgenomen bedrag (61 miljoen euro in 2015 en ook in 2016) 29 miljoen euro minder nodig is dan gedacht. Ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving in het kader van de Nationale Energieverkenning 2015 (oktober 2015) laten zien dat ook met inachtneming van voorgenomen beleid de CO2-prijzen in 2016 ongeveer op hetzelfde niveau zullen liggen als in 2015. Dat geeft naar de mening van de indieners ruimte om het gereserveerde budget voor de compensatieregeling naar beneden bij te stellen.

Dijkgraaf Geurts Dik-Faber