Kamerstuk 34300-XIII-136

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-136.html
ID: 34300-XIII-136

62,7 %
37,3 %

PvdA

CDA

Van Vliet

SP

GL

Houwers

50PLUS

GrKÖ

PvdD

Klein

VVD

CU

D66

GrBvK

PVV

SGP


Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economische en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse land- en tuinbouwsector door intensivering en focus op een lage kostprijs steeds meer onder druk staat;

overwegende dat de Nederlandse veehouderij de transitie naar een meer duurzame kringloop wil inzetten en dat daarvoor ondersteunend beleid nodig is;

overwegende dat het Europese landbouwbeleid in dient te spelen op deze ontwikkelingen en moet streven naar duurzaamheid, verminderde afhankelijkheid van derde landen, een eerlijke margeverdeling in de voedselketen en een goede toekomst voor gezinsbedrijven en jonge boeren;

verzoekt de regering, in samenspraak met de agrofoodsector het voortouw te nemen voor een strategische Europese agenda voor het versterken van de regionalisering van de voedselproductie, gericht op verdere verduurzaming en voedselzekerheid, die mede als basis kan dienen voor het Europese landbouwbeleid na 2020;

verzoekt de regering tevens, maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen te faciliteren en kennisontwikkeling en innovatie die hiervoor nodig is te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts