Kamerstuk 34279-12

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 23 maart 2016
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-12.html
ID: 34279-12
Wijzigingen: 34279-14

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 23 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 3.3.6 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, is verstreken, kunnen de verzekerde en het zorgkantoor overeenkomen de termijn te verlengen totdat de verzekerde zijn recht op zorg met verblijf in de instelling van zijn voorkeur tot gelding kan brengen.

Toelichting

De zorgplicht van zorgaanbieders houdt in dat cliënten binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand van waar zij wonen in een instelling kunnen gaan verblijven. Hieraan wordt een grens gesteld van maximaal dertien weken. De initiatiefneemster deelt de opvatting dat er binnen deze dertien weken een alternatief geboden moeten worden door het zorgkantoor, dat voldoet aan de voorwaarden die in de wet worden gesteld. De indienster is echter van mening dat de patiënt het recht moet krijgen de door het zorgkantoor voorgedragen instelling te weigeren, indien er zicht op is dat er binnen een afzienbare termijn een plek vrij komt in de instelling die de voorkeur heeft van de cliënt. De inschatting of er binnen een afzienbare tijd een plek vrijkomt in de voorkeursinstelling is aan het zorgkantoor en de zorginstelling om te maken. In overleg met de cliënt mag kan dan bepaald worden of de overbruggingsperiode wordt voortgezet totdat de plek in de voorkeursinstelling is vrijgekomen. Dit amendement geeft zowel het zorgkantoor als de cliënt meer flexibiliteit, en een beslissing wordt genomen op basis van overleg.

Bergkamp