Kamerstuk 34279-10

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat zorg direct vanuit de Wlz wordt bekostigd vanaf het moment dat een cliënt een indicatiebesluit heeft ontvangen op grond van de Wlz

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 21 maart 2016
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-10.html
ID: 34279-10

38,0 %
62,0 %

SP

SGP

D66

Houwers

VVD

CU

GrKÖ

Klein

GrBvK

CDA

50PLUS

PVV

GL

PvdA

PvdD

Van Vliet


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 21 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, artikel 3.3.6, derde lid, wordt «verleent ambtshalve» vervangen door: verleent, vanaf het moment dat het indicatiebesluit van de verzekerde daartoe strekt, ambtshalve.

Toelichting

Formeel begint de zorg vanuit de Wlz op het moment dat een cliënt een indicatiebesluit heeft ontvangen op grond van de Wlz. In onderling overleg hebben betrokken partijen afgesproken om de zorg en ondersteuning vanuit Wmo 2015, Zvw en Wlz nog maximaal 5 dagen te bekostigen vanuit het domein van waaruit de overgang plaatsvindt. Dit amendement regelt dat de overbruggingszorg direct wordt geregeld en bekostigd vanuit de Wlz en onder verantwoordelijkheid van het zorgkantoor.

De indiener is van mening dat de in het wetsvoorstel voorgestelde constructie in financieel en wetstechnisch opzicht niet zuiver is. Het wordt zo steeds ingewikkelder om vast te stellen hoe groot het (financiële) beslag van de verschillende zorgvormen daadwerkelijk zijn. Daarbij zijn gemeenten en zorgverzekeraars ook met bezuinigingen geconfronteerd.

Zodra er een indicatiestelling is en mensen dus voldoen aan de toegangseisen van de Wlz, dient de Wlz dit ook te bekostigen.

Keijzer