Kamerstuk 34251-54

Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg c.s. ter vervanging van nr. 16 waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld

Dossier: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen


100,0 %
0,0 %

Klein

GrBvK

GL

SGP

VVD

CU

PVV

PvdA

D66

SP

CDA

50PLUS

Van Vliet

GrKÖ

PvdD

Houwers


Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DUISENBERG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 3 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel V worden voor onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 7.43, tweede lid, wordt na «artikel 7.48, eerste en tweede lid» ingevoegd: en artikel 7.47a.

01A

Na artikel 7.47 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.47a. Vrijstelling wettelijk collegegeld in verband met bestuursfunctie

Indien een student bij een instelling is ingeschreven voor een opleiding kan het instellingsbestuur eenmalig en voor een periode van één studiejaar die student vrijstellen van het betalen van wettelijk collegegeld, indien die student voltijds:

  • a. het lidmaatschap bekleedt van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, de universiteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, of 10.16a, derde lid, de medezeggenschapsraad, of de studentenraad, of

  • b. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die naar het oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs bij die instelling,

mits de student gedurende die periode geen onderwijs volgt of examens of tentamens aflegt aan de instelling of een andere bekostigde instelling, en het onder a bedoelde lidmaatschap of de onder b bedoelde activiteiten niet commercieel van aard zijn.

02A

In artikel 7.48, vijfde lid, wordt na «andere gevallen dan bedoeld in» ingevoegd: artikel 7.47a of.

Toelichting

Als je geen onderwijs volgt, is het vreemd om wel wettelijk collegegeld te betalen. De indieners zijn daarom van mening dat onderwijsinstellingen nu onterecht wettelijk collegegeld ontvangen van studenten (onder 7.51 lid 2, a of b) die een fulltime functie vervullen en zich inschrijven om zo aanspraak te maken op het studievoorschot zonder dat zij onderwijs volgen dan wel tentamens of examens maken. De indieners denken met name aan studenten die fulltime bezig zijn met medezeggenschaps- of bestuurswerk, maar bijvoorbeeld ook aan de studenten die fulltime werken aan de bouw en ontwikkeling van een solarauto. De activiteiten moeten in het belang zijn van de instelling en niet van commerciële aard zijn. De indieners menen wel dat wanneer de studenten van deze mogelijkheid gebruik maken zij daadwerkelijk afzien van het volgen van onderwijs en het maken van examens of tentamens, ook niet bij een andere onderwijsinstelling. Daarnaast stellen de indieners dat deze periode maximaal 1 collegejaar mag duren (en het is dus een eenmalige vrijstelling).

Duisenberg Rog Mohandis