Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

B

In artikel II, onderdeel B, wordt voor «algemene maatregel van bestuur» ingevoegd: of krachtens.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat ook krachtens AMvB (dus bij ministeriële regeling) regels kunnen worden gesteld inzake de bekostiging van godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs.

Ypma Voordewind Rog