Kamerstuk 34233-45

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb


98,0 %
2,0 %

CU

Van Vliet

GrKÖ

D66

VVD

SP

PvdD

50PLUS

Houwers

GrBvK

GL

Klein

CDA

PVV

PvdA

SGP


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatsecretaris een denktank voor intensieve kindzorg in het leven heeft geroepen;

constaterende dat de zorg voor intensieve kinderen complex is;

overwegende dat naast verschillende praktische vraagstukken ouders ook te maken krijgen met verschillende wettelijke regimes;

overwegende dat het van groot belang is voor deze kinderen aansluiting en samenwerking tussen wettelijke regimes te organiseren en ze te ondersteunen bij praktische vraagstukken;

verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de concrete oplossingen die zijn bedacht voor de zorg voor intensieve kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Bergkamp

Dik-Faber