Kamerstuk 34203-19

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 16 dat een voorhang op de inwerkingtreding regelt met instemmingsrecht voor de Tweede Kamer

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 21 maart 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-19.html
ID: 34203-19
Origineel: 34203-16

89,3 %
10,7 %

CU

CDA

GrBvK

VVD

SGP

PvdA

PvdD

Houwers

Klein

D66

PVV

Van Vliet

50PLUS

SP

GrKÖ

GL


Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XV komt te luiden:

ARTIKEL XV

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is overgelegd. Indien de Tweede Kamer der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de inwerkingtreding pas plaatsvindt nadat het koninklijk besluit, dat de inwerkingtreding regelt, is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Hierdoor kan zij een vinger aan de pols houden voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Leijten