Kamerstuk 34203-16

Amendement van het lid Leijten over het regelen van een voorhang met instemmingsrecht voor beide Kamers

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 10 maart 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-16.html
ID: 34203-16
Wijzigingen: 34203-19

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 10 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XV komt te luiden:

ARTIKEL XV

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Gelet op de wijzigingen in het ICT-systeem en de per 1 juli 2016 van kracht zijnde Wet verbetering wanbetalersmaatregelen, is de indiener van mening dat de regering er verstandig aan doet de datum voor de overheveling van taken van het Zorginstituut naar het CAK een jaar uit te stellen. Dit amendement regelt dat de inwerkingtreding pas plaatsvindt nadat het koninklijk besluit, dat de inwerkingtreding regelt, is voorgelegd aan beide Kamers. Hierdoor kan het parlement een vinger aan de pols houden voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Dit amendement beoogt ruimte te bieden voor een beheerste overgang van de taken inclusief bijbehorende systemen en het uitvoerend personeel. Zo biedt het de regering extra tijd om diverse wijzigingen zoals de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen en het overhevelen van de burgerregelingen, één voor één door te voeren.

Mede gelet op het gegeven dat er geen politieke of praktische redenen zijn voor het op 1 juli 2016 doorvoeren van de overheveling, is de indiener van mening dat er een onnodig risico gelopen wordt wanneer dit overhaast gebeurt. De voorkeur van de indiener is dan ook dan de inwerkingtreding pas op 1 juli 2017 plaatsvindt.

Leijten