Kamerstuk 34199-13

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen

Dossier: Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 25 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van garantie van oorsprong «of gas» vervangen door «uit een bepaalde bron of een hoeveelheid gas» en vervalt: of een hoeveelheid elektriciteit in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

II

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: uit hernieuwbare energiebronnen

2. In het eerste lid vervalt onderdeel b.

3. In het derde lid vervalt: uit hernieuwbare energiebronnen, elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

III

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «uit hernieuwbare energiebronnen toont bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen» vervangen door: toont bij uitsluiting aan uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt.

2. Het tweede lid vervalt.

IV

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt telkens: uit hernieuwbare energiebronnen.

2. Het tweede lid vervalt.

V

In artikel 8.18, vierde lid, vervalt: uit hernieuwbare energiebronnen of garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Dit amendement zorgt voor 100% certificering van het stroometiket («Full Disclosure»), zodat meer transparantie ontstaat over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. In de huidige situatie en in het wetsvoorstel geldt deze verplichting alleen voor duurzame elektriciteit, in de vorm van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het is onduidelijk voor de consument waar de resterende grijze elektriciteit vandaan komt en naartoe gaat. De consument heeft in een eerlijke elektriciteitsmarkt bovendien recht op inzicht in de herkomst en de werkelijke CO2-afdruk van grijze stroom. De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Het amendement zorgt bovendien voor een gelijk speelveld tussen producenten van groene en grijze elektriciteit.

De Council of European Energy Regulators (CEER), waar de ACM lid van is, beveelt 100% transparantie aan voor de stroommarkt: zowel het groene als het grijze deel wordt dan volledig gecertificeerd zodat de herkomst duidelijk is. Oostenrijk en Zwitserland hebben volledige certificering reeds succesvol ingevoerd, het aandeel duurzame elektriciteit is daar gestegen. Er zijn geen technische bezwaren die volledige certificering in de weg staan, aangezien de productie van grijze stroom nu al geregistreerd wordt.

Dik-Faber