Kamerstuk 34196-14

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat bij ministeriële regeling in elk geval wordt bepaald dat de belastingplichtige op zijn verzoek per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door Belastingdienst alsmede dat, indien is verzocht om een e-mailnotificatie, een besluit dat bekend is gemaakt door middel van een elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-mailnotificatie is ontvangen door de belastingplichtige

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Gepubliceerd: 30 juni 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34196-14.html
ID: 34196-14

32,0 %
68,0 %

Van Vliet

CDA

Houwers

Klein

GrBvK

CU

GrKÖ

50PLUS

SGP

PVV

D66

VVD

SP

GL

PvdD

PvdA


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, worden aan artikel 3a twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt in elk geval bepaald dat de belastingplichtige of inhoudingsplichtige op zijn verzoek door middel van een elektronisch bericht per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door de inspecteur of het bestuur van ’s Rijksbelastingen.

  • 5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt een besluit dat door middel van een elektronisch bericht bekend is gemaakt, niet in werking dan nadat de notificatie als bedoeld in het vierde lid is ontvangen door de belastingplichtige of inhoudingsplichtige.

II

In artikel II, onderdeel A, worden aan artikel 7c twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt in elk geval bepaald dat de belastingschuldige op zijn verzoek door middel van een elektronisch bericht per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door de directeur, de ontvanger of de belastingdeurwaarder.

  • 5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt een besluit dat door middel van een elektronisch bericht bekend is gemaakt, niet in werking dan nadat de notificatie als bedoeld in het vierde lid is ontvangen door de belastingschuldige.

III

In artikel III worden aan artikel 13 twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt in elk geval bepaald dat de belanghebbende op zijn verzoek door middel van een elektronisch bericht per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door de Belastingdienst/Toeslagen.

  • 5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt een besluit dat door middel van een elektronisch bericht bekend is gemaakt, niet in werking dan nadat de notificatie als bedoeld in het vierde lid is ontvangen door de belanghebbende.

Toelichting

De regering regelt met deze wet dat belastingplichtigen berichten van de Belastingdienst uitsluitend ontvangen via een digitale berichtenbox. Belastingplichtigen zijn volgens de regering verplicht om «regelmatig» in te loggen en hun berichtenbox te checken. Daarbij wordt als zogenoemde service een e-mailbericht verstuurd dat er een nieuw bericht is in de berichtenbox, indien de belastingplichtige een e-mailadres opgeeft. Indien de notificatie om wat voor reden dan ook niet functioneert, is dit op grond van onderhavig wetsvoorstel het probleem van de belastingplichtige. Het is dus van groot belang dat de belastingplichtige zelf zo vaak mogelijk inlogt in de berichtenbox om belangrijke berichten en beschikkingen zo snel mogelijk tot zich te kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij definitieve aanslagen, navorderingsaanslagen en boetes is dat van groot belang, omdat bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit moet worden ingediend en van tevoren onzeker is of en wanneer de inspecteur een aanslag of boete oplegt. Indiener is daarom van mening dat de notificatie van groot belang is en een formele status verdient.

Dit amendement regelt daarom dat bij ministeriële regeling in elk geval wordt bepaald dat de belastingplichtige op zijn verzoek per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door Belastingdienst. Voorts regelt dit amendement dat indien is verzocht om een e-mailnotificatie, een besluit dat bekend is gemaakt door middel van een elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-mailnotificatie is ontvangen door de belastingplichtige.

Het amendement laat open dat op een later tijdstip andere communicatiekanalen ter aanvulling gebruikt kunnen worden als notificatie, zoals een sms of app.

Omtzigt