Gepubliceerd: 20 februari 2015
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: bestuur internationaal internationale samenwerking parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34158-1.html
ID: 34158-(R2048)-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 februari 2015

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende wijziging van rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van rijkswet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Taverne