Kamerstuk 34111-21

Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg

Dossier: Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Gepubliceerd: 16 november 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34111-21.html
ID: 34111-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2016

Op 6 oktober 2016 heeft uw kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de gezondheidswet en de jeugdwet over actieve openbaarmaking (Handelingen II 2016/17, nr. 9, item 7). Deze wetswijziging betekent dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV en J) meer informatie over hun toezicht openbaar zullen maken. Vooruitlopend op deze wetswijziging voert de IGZ pilots uit om ervaring op te doen met het openbaar maken van geaggregeerde informatie. In de brief van 6 juni 2016 (Kamerstuk 34 111, nr. 10) is toegezegd: «Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet zal de IGZ in 2016 (pilotgewijs) overgaan tot openbaarmaking van geaggregeerde meldingen- en boetebesluit informatie». Met deze brief stuur ik u het resultaat van deze pilot1.

De pilot laat geaggregeerde informatie zien met betrekking tot meldingen over de medisch specialistische zorg en door IGZ opgelegde boetes. De pilot beslaat de periode van 1 januari 2015 tot en met juni 2016. Het resultaat wordt in een interactieve vorm op de website van de IGZ gepubliceerd. De IGZ ziet de aanpassing van de Gezondheidswet als een belangrijke bijdrage aan openheid en openbaarmaking. Doordat de IGZ de meldingen die zij ontvangt, op een gepaste wijze openbaar zal maken, wordt de zorgsector in staat gesteld om van elkaar te leren.

Met dit resultaat wil ik laten zien dat de IGZ vooruitlopend op de wet de grotere openbaarheid voortvarend oppakt met deze eerste stap.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers