Kamerstuk 34042-12

Amendement van het lid Dik-Faber dat aan de opsomming van het voorgestelde artikel 30, tweede lid, van de Wpv2000 “de gebuikersrechten voor reizigers in het openbaar vervoer” toevoegt.

Dossier: Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Gepubliceerd: 27 mei 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-12.html
ID: 34042-12

46,0 %
54,0 %

CU

SP

PvdD

VVD

Houwers

SGP

Van Vliet

PvdA

D66

CDA

PVV

GL

50PLUS

GrKÖ

Klein

GrBvK


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 27 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 30, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. de gebruikersrechten voor reizigers in het openbaar vervoer;.

2. In onderdeel c wordt «onderdelen a en b» vervangen door: onderdelen a, b en ba.

Toelichting

In het voorgestelde artikel 30, tweede lid van de Wet personenvervoer 2000 wordt geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur in het belang van de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit van het openbaar vervoer regels kunnen worden gesteld over concessieoverstijgende onderwerpen. Deze regels kunnen betrekking hebben op de uitgifte, de kwaliteit en de functionaliteit van vervoerbewijzen, de tarieven en vervoervoorwaarden en de informatievoorziening en klachtprocedures met betrekking tot deze onderwerpen.

Met dit amendement wordt aan deze opsomming «de gebuikersrechten voor reizigers in het openbaar vervoer» toegevoegd. Reizigersrechten zijn onder meer geregeld op basis van Verordening 1371/2007 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. Aanvullingen in nationale regelgeving is desondanks nodig voor concessieoverstijgende onderwerpen. Zo is er nog geen gezamenlijke OV-brede geld-terug-bij-vertraging regeling. Ook is het wenselijk dat reizigersrechten binnen Nederland eenduidig worden toegepast zodat de reiziger precies weet waar hij aan toe is, ongeacht de vervoerder waar hij mee reist. Bij deze reizigersrechten kan het ook gaan om zaken die voortvloeien uit het VN gehandicaptenverdrag zoals toegankelijke informatie, het meereizen van geleidehonden.

Dik-Faber