Kamerstuk 34008-23

Motie van de leden Vermeij en Van Weyenberg over inzicht van werknemers in het bedrag dat de werkgever aan pensioenpremie betaalt

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-23.html
ID: 34008-23

100,0 %
0,0 %

CDA

Klein

PVV

GrKÖ

GL

VVD

SGP

Van Vliet

PvdD

50PLUS

SP

GrBvK

D66

PvdA

CU


Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rapport «Pensioen in duidelijke taal» een aanbeveling bevat om deelnemers meer inzicht te geven in betaalde premies;

constaterende dat in de basisinformatie over de pensioenregeling enkel is opgenomen welk percentage van de premie de werknemer zelf betaalt en welk percentage van de premie de werkgever betaalt;

van mening dat het voor het pensioenbewustzijn en het inzicht in de pensioenopbouw nuttig is als deelnemers ook weten hoeveel euro premie de werkgever betaalt;

verzoekt de regering om, communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 1 juli 2015 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Weyenberg