Kamerstuk 34008-21

Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over een variant in het pensioenregister gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-21.html
ID: 34008-21

100,0 %
0,0 %

CDA

Klein

50PLUS

SP

VVD

GL

GrKÖ

GrBvK

D66

PVV

SGP

CU

PvdA

Van Vliet

PvdD


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AOW-leeftijd vanaf 2024 voor iedereen geboren na 31 december 1956 wordt gekoppeld aan de levensverwachting;

overwegende dat het belangrijk is ook in het pensioenregister inzicht te bieden in de te verwachten AOW-leeftijd, op een wijze die de Sociale Verzekeringsbank nu al doet op zijn website;

verzoekt de regering, voor mensen in het pensioenregister een variant op te nemen gebaseerd op hun verwachte AOW-leeftijd en de Kamer voor 1 mei 2015 over de uitvoering van deze motie te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij