Kamerstuk 34008-18

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om bij het elektronisch verzenden van pensioeninformatie aan een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde de informatie via een beveiligde en centraal beheerde Pensioen Berichtenbox te verzenden

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-18.html
ID: 34008-18
Wijzigingen: 34008-28

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel N, worden in artikel 49 na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende

 • 2a. Voor het elektronisch verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste lid, maakt de pensioenuitvoerder gebruik van de Pensioen Berichtenbox, bedoeld in artikel 51a.

 • 2b. De pensioenuitvoerder verstrekt op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde kosteloos een kopie van elektronisch verstrekte informatie.

II

Na artikel I, onderdeel O, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

O0a

Na artikel 51 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 51a. Pensioen Berichtenbox

 • 1. Er is een Pensioen Berichtenbox, ingericht en in stand gehouden door de pensioenuitvoerders, waarmee de elektronische verstrekking van informatie door pensioenuitvoerders aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden, alsmede de langjarige beveiligde bewaring van die informatie, plaatsvindt.

 • 2. De Pensioen Berichtenbox wordt zodanig ingericht dat de informatie, bedoeld in het eerste lid, gedurende een periode van ten minste 50 jaar door middel van elektronische identificatie elektronisch raadpleegbaar is voor daartoe gerechtigde deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden, of daartoe door de gerechtigden gemachtigde derden.

 • 3. De gegevens die op grond van het eerste lid worden verstrekt via de Pensioen Berichtenbox worden in dat kader uitsluitend gebruikt voor het in het eerste lid omschreven doel.

 • 4. Een door Onze Minister aan te wijzen onafhankelijke instelling ontwikkelt en beheert de Pensioen Berichtenbox en draagt zorg voor het goed functioneren van de Pensioen Berichtenbox.

 • 5. De instelling, bedoeld in het vierde lid, is bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verstrekken van de informatie die als bedoeld in artikel 49, door middel van de Pensioen Berichtenbox wordt verstrekt.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit artikel.

III

In artikel II, onderdeel M, worden in artikel 60 na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende

 • 2a. Voor het elektronisch verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste lid, maakt de pensioenuitvoerder gebruik van de Pensioen Berichtenbox, bedoeld in artikel 62a.

 • 2b. De pensioenuitvoerder verstrekt op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde kosteloos een kopie van elektronisch verstrekte informatie.

IV

Na artikel II, onderdeel N, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

N0a

Na artikel 62 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 62a. Pensioen Berichtenbox

 • 1. Er is een Pensioen Berichtenbox, ingericht en in stand gehouden door de pensioenuitvoerders, waarmee de elektronische verstrekking van informatie door pensioenuitvoerders aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden, alsmede de langjarige beveiligde bewaring van die informatie, plaatsvindt.

 • 2. De Pensioen Berichtenbox wordt zodanig ingericht dat de informatie, bedoeld in het eerste lid, gedurende een periode van ten minste 50 jaar door middel van elektronische identificatie elektronisch raadpleegbaar is voor daartoe gerechtigde deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden, of daartoe door de gerechtigden gemachtigde derden.

 • 3. De gegevens die op grond van het eerste lid worden verstrekt via de Pensioen Berichtenbox worden in dat kader uitsluitend gebruikt voor het in het eerste lid omschreven doel.

 • 4. Een door Onze Minister aan te wijzen onafhankelijke instelling ontwikkelt en beheert de Pensioen Berichtenbox en draagt zorg voor het goed functioneren van de Pensioen Berichtenbox.

 • 5. De instelling, bedoeld in het vierde lid, is bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verstrekken van de informatie die als bedoeld in artikel 49, door middel van de Pensioen Berichtenbox wordt verstrekt.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit artikel.

Toelichting

Door dit amendement worden pensioenuitvoerders verplicht om bij het elektronisch verzenden van pensioeninformatie aan een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde de informatie via een beveiligde en centraal beheerde Pensioen Berichtenbox te verzenden. Hiermee wordt bereikt dat pensioendocumenten, waaraan belangrijke rechten worden ontleend, in een beveiligde en onafhankelijke omgeving langjarig (tot minimaal 50 jaar) worden bewaard. Voorkomen wordt dat belangrijke pensioendocumenten op enig moment niet meer traceerbaar zijn, waardoor onduidelijkheid over pensioenrechten kan ontstaan, hetgeen onwenselijk is. Elektronisch verzonden pensioeninformatie wordt voor een lange periode onbeperkt bewaard, doordat gewaarborgd is dat berichten niet na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd.

Door het gebruik van de Pensioen Berichtenbox is de pensioenuitvoerder op zijn beurt ervan verzekerd dat de informatie gegarandeerd, snel en veilig aankomt bij de bestemde partij. Het maakt het voor de uitvoerder ook overbodig van vele honderdduizenden deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden de persoonlijke emailadressen te moeten opvragen en bijhouden. Dit levert de pensioenuitvoerder een aanzienlijke besparing in tijd en (administratie)kosten op.

Een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde krijgen toegang tot de Pensioen Berichtenbox via DigiD.

In onderdeel I wordt de verplichting om de elektronische berichtgeving via de Pensioen Berichtenbox te laten plaatsvinden in artikel 49 van de Pensioenwet opgenomen. Het onderdeel regelt voorts in dat artikel dat de pensioenuitvoerder schriftelijk kosteloos een kopie van de pensioeninformatie die digitaal is verzonden op verzoek aan de deelnemer, de gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde verstrekt. Het moet hierbij gaan om een kopie van het oorspronkelijke document.

Onderdeel II stelt via een nieuwe artikel 51a Pensioenwet de Berichtenbox in als verplichte faciliteit voor pensioenuitvoerders om informatie digitaal te verzenden. Aan het functioneren van deze Berichtenbox worden eisen gesteld. Verzonden pensioeninformatie moet op een onafhankelijke wijze langjarig worden bewaard op een centraal beveiligde plek. Op deze manier wordt gewaarborgd dat digitaal verzonden pensioeninformatie niet kan verdwijnen, ook niet na overdrachten van pensioenaanspraken van de ene naar de andere pensioenuitvoerder.

Toegang tot de Pensioen Berichtenbox wordt verkregen via elektronische identificatie. De deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde moet een derde persoon kunnen machtigen om de informatie in de Pensioen Berichtenbox te kunnen raadplegen met oog op eventueel uitleg en advies. Ook moet het mogelijk zijn pensioeninformatie in een pdf-format op te slaan in een eigen dossier, wat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld.

Pensioenuitvoerders kunnen voor het elektronisch verzenden van informatie gebruik maken van het burgerservicenummer (o.g.v. art. 94 lid 1 Pensioenwet en art. 102 WVB).

De bestaande Berichtenbox MijnOverheid volstaat niet voor het elektronisch verzenden van informatie aan burgers over pensioenen, omdat deze Berichtenbox niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Het kent geen langjarige bewaarfunctie. Ook worden berichten na een bepaalde periode (een jaar) automatisch gewist als een burger het account verwijdert. Verder voldoet deze box niet aan de belangrijke voorwaarde om een automatische machtigingsmogelijkheid te kunnen afgeven aan een derde persoon. (het afgeven van een machtiging is alleen maar mogelijk voor overheidsberichten over toeslagen).

Pensioenuitvoerders besparen in hoge mate kosten door het elektronisch verzenden van pensioeninformatie. Het verzenden van pensioeninformatie via de Pensioen Berichtenbox maakt het eveneens overbodig dat pensioenuitvoerders van vele honderdduizenden deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden de persoonlijke email-adressen moeten opvragen en bijhouden. Dit levert aanvullend een aanzienlijke besparing in tijd en (administratie)kosten op. Een deel van de besparing van elektronische verzending dient ingezet te worden voor het verplicht gebruik van de Pensioen Berichtenbox.

Omtzigt