Kamerstuk 34000-XII-35

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015


62,7 %
37,3 %

D66

PvdA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

GL

PVV

GrBvK

SP

CDA

50PLUS/Klein

CU

PvdD

SGP


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een transitie naar zero emissie busvervoer een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezondere en schonere lucht, en innovatie en werkgelegenheid kan bevorderen;

overwegende dat de ambitie van de openbaarvervoerssector om de gehele busvloot van 5.000 stuks in 2026 op zero emissie te krijgen breed wordt ondersteund, en dat in de periode 2016–2020 een belangrijk aandeel van de Nederlandse bussen vervangen zal worden;

overwegende dat dit kansen biedt, mits er een optimale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en vervoerders tot stand kan worden gebracht;

verzoekt de regering:

  • met lokale en regionale overheden, het openbaar vervoer en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, een uitrol- en investeringsagenda uit te werken, waarin knelpunten in regelgeving en praktijk onderzocht en opgelost worden;

  • daarbij ook te bespreken hoe een investeringsfonds (gefinancierd door rijksoverheid, regionale overheden, bedrijfsleven en de EU gezamenlijk) kan worden ingericht om de uitrol financieel mogelijk te maken;

  • ervoor te zorgen dat eventuele voorstellen die hieruit voortvloeien waar passend ook kunnen worden opgenomen in het actieplan duurzame brandstoffenmix dat in het kader van het SER-energieakkoord wordt voorbereid;

  • de Kamer voor de zomer 2015 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber

Van Tongeren

Smaling

De Rouwe