Kamerstuk 34000-VII-31

Motie van de leden Schouw en Bisschop over het oplossen van btw-knelpunten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 3 december 2014
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VII-31.html
ID: 34000-VII-31
Wijzigingen: 34000-VII-32

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN BISSCHOP

Voorgesteld 3 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten, waterschappen en provincies door het Rijk worden gestimuleerd om samen te werken;

overwegende dat die publieke samenwerking voor extra lasten zorgt als gevolg van verschuldigde btw;

constaterende dat nog niet alle knelpunten zijn te compenseren door het compensatiefonds;

constaterende dat gemeenten aan een samenwerkingsverband btw voor personeelskosten voor vrijgestelde prestaties moeten betalen, terwijl een gemeente die de taak zelf uitvoert over de eigen personeelskosten geen btw verschuldigd is;

van mening dat de keuze om een samenwerkingsverband te vormen niet afhankelijk moet zijn van de vraag of er sprake is van financiële gevolgen vanwege compensatie van de verschuldigde btw;

verzoekt de regering, zich samen met de betrokken koepelorganisaties zoals de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in te spannen om knelpunten en onduidelijkheden, waar mogelijk met gebruikmaking van het BTW-compensatiefonds, zo veel als mogelijk op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Bisschop