Kamerstuk 34000-IX-19

Motie van de leden Merkies en Klaver over het instellen van een vermogensregister

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 februari 2015
Indiener(s): Arnold Merkies , Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-19.html
ID: 34000-IX-19

13,3 %
86,7 %

CDA

D66

CU

Van Vliet

VVD

GrKÖ

PVV

SGP

PvdA

50PLUS

GL

PvdD

SP

GrBvK

Klein


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER

Voorgesteld 4 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering blijk geeft van een informatiegebrek over de ontwikkeling, samenstelling en verdeling van het vermogen in Nederland;

van mening dat voor een goed geïnformeerde discussie over de effectiviteit en maatschappelijke doelstellingen van ons belastingstelsel het vermogen in Nederland, inclusief het vermogen dat momenteel niet geregistreerd wordt door de Belastingdienst, beter in kaart moet worden gebracht;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een vermogensregister en de Kamer hierover uiterlijk in augustus 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Klaver