Kamerstuk 33996-9

Amendement van het lid Van Wijngaarden waarmee het bedrag van de prijs die van de kansspelbelasting is vrijgesteld, wordt verhoogd naar €900 voor de gerechtigden tot die prijs die deze bij kansspelen in een niet-openbare en niet-bedrijfsmatige kring hebben gewonnen

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 4 augustus 2015
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-9.html
ID: 33996-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 4 augustus 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II komt onderdeel D te luiden:

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «onderdeel c of d» vervangen door: onderdeel e of f.

2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Indien artikel 1, eerste lid, onderdeel e of f, van toepassing is en de gelegenheid als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen noch voor het publiek is opengesteld, noch bedrijfsmatig wordt gegeven, is van de belasting vrijgesteld:

    • a. de prijs die niet meer bedraagt dan € 900;

    • b. de prijs welke niet uitgaat boven de prestatie welke staat tegenover de deelneming uit hoofde waarvan aanspraak op de prijs bestaat.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bedrag van de prijs die van de kansspelbelasting is vrijgesteld, wordt verhoogd naar € 900 voor de gerechtigden tot die prijs die deze bij kansspelen in een niet-openbare en niet-bedrijfsmatige kring hebben gewonnen. Sinds 1961 is de belastingvrije voet voor kansspelbelasting niet verhoogd met het prijsindexcijfer. Deze is nu € 449. Daardoor pleegt iemand die in besloten kring, op zijn werk, sportclub of elders een voetbalpool of andere geldprijs wint die hoger ligt dan dit bedrag een delict als hij/zij geen belastingaangifte doet. Door dit bedrag te verdubbelen en zo meer bij de tijd te brengen vallen mensen minder snel onder de plicht om aangifte te doen.

Dit amendement grijpt terug op de oorspronkelijke bedoeling van de vrijstelling, namelijk om te voorkomen dat prijswinnaars van kleine prijzen geen belasting hoefden te betalen en de administratieve lastendruk van de kansspelbelasting beperkt is. Verder wordt hiermee voorkomen dat allerlei kleine prijzen in natura moeten worden gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer. Doordat indexatie sinds 1961 achterwege is gebleven, is de prijzenvrijstelling in reële termen steeds lager geworden. Dat is voor professionele kansspelaanbieders geen direct probleem aangezien steeds meer prijzen via giraal verkeer lopen en dus via elektronische weg. De administratieve lastendruk om kansspelbelasting in te houden is zodoende verminderd. Voor amateur-kansspelen in kleine kring ligt dit echter anders. Door het uitblijven van indexatie gedurende meer dan een halve eeuw valt ook de winnaar van bijvoorbeeld een Tour de France of voetbalpool op werk, sportclub of elders inmiddels veel sneller dan vroeger onder de kansspelbelasting. Bijgevolg valt de winnaar ook onder de plicht aangifte te doen en kansspelbelasting af te dragen. Niet-nakoming van die plicht is een delict als bedoeld in art. 67 c Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Indien de niet-nakoming opzettelijk heeft plaatsgevonden vormt niet-nakoming van de belastingplicht een delict als bedoeld in art. 69 Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Hier kan indien aan opzet en aan de overige vereisten is voldaan ook gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of een geldboete van de vierde categorie worden geëist. De zo gegroeide situatie staat haaks op de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever en maakt dat dit aspect van de wet niet optimaal aansluit bij de gevoelens binnen de rechtsgemeenschap.

Indiener is van mening dat dit amendement ook van toepassing moet zijn op in besloten kring georganiseerde voetbalpools waarbij gebruik wordt gemaakt van programma’s die via websites of andere technische hulpmiddelen worden aangeboden. Wetstechnisch is hier aan vormgegeven door artikel 4 van de Wet op de kansspelbelasting aan te passen.

Van Wijngaarden