Kamerstuk 33996-79

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over rapporteren over de wijze waarop een vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is een vergunninghouder te verplichten een vertegenwoordiger in dienst te nemen, maar dat deze niet in Nederland gevestigd hoeft te zijn, geen Nederlands hoeft te kunnen spreken en meerdere vergunninghouders mag vertegenwoordigen;

overwegende dat dat het verslavingspreventiebeleid de eerste doelstelling is van het Nederlandse kansspelbeleid en de vertegenwoordiger hier een functie in vertolkt;

overwegende dat de regering erg summiere eisen stelt aan deze vertegenwoordiger en het daarmee onzeker is in hoeverre de vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid;

verzoekt de regering, halfjaarlijks de Kamer te informeren over de wijze waarop vergunninghouders invulling geven aan de vertegenwoordiger en daarbij specifiek in te gaan op de manier waarop deze vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van der Graaf

Van Nispen