Kamerstuk 33996-51

Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over het gewijzigde wetsvoorstel ter advisering sturen naar de Raad van State

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-51.html
ID: 33996-51

24,7 %
74,0 %

Houwers

SP

PvdA

PvdD

Klein

CU

PVV

SGP

50PLUS

Van Vliet

GrKÖ

VVD

CDA

GrBvK

GL

D66


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KOOIMAN

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er diverse amendementen zijn ingediend die het wetsvoorstel ingrijpend van aard kunnen veranderen;

overwegende dat het wenselijk is dat de Raad van State na de stemmingen het uiteindelijke wetsvoorstel toetst op beleidsanalytische, juridische en wetstechnische deugdelijkheid, alvorens dit naar de Eerste Kamer wordt gezonden;

verzoekt de regering, het voorstel van wet zoals gewijzigd na de stemmingen aan de Raad van State te zenden ter advisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Kooiman