Kamerstuk 33996-40

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos over de mogelijkheid van de KSA om een openbare waarschuwing te geven

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 29 juni 2016
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-40.html
ID: 33996-40

88,7 %
10,0 %

D66

SGP

Klein

PvdD

SP

PvdA

VVD

50PLUS

CDA

PVV

Houwers

Van Vliet

GL

GrBvK

CU

GrKÖ


Nr. 40 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN MEI LI VOS

Ontvangen 29 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel FF een onderdeel toegevoegd, luidende:

GG

In titel VIb wordt na paragraaf 2 een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 3. Openbare waarschuwing

Artikel 35e

  • 1. De raad van bestuur kan in het kader van zijn taken genoemd in deze wet, een openbare waarschuwing uitvaardigen voordat hij een overtreding van de voorschriften vastgesteld bij of krachtens deze wet, heeft vastgesteld, indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is om spelers snel en effectief te informeren over mogelijk schadeveroorzakend kansspelaanbod.

  • 2. Een kansspelaanbieder wordt uitsluitend met name genoemd in de openbare waarschuwing indien er sprake is van een reëel en acuut risico op benadeling van spelers en er sprake is van een redelijk vermoeden van overtreding. In de openbare waarschuwing komt duidelijk naar voren dat er nog geen sprake is van een door de raad van bestuur vastgestelde overtreding.

  • 3. De uitvaardiging van een openbare waarschuwing waarin een kansspelaanbieder met name wordt genoemd geschiedt niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot het uitvaardigen van de openbare waarschuwing aan hem is bekend gemaakt, tenzij hij het besluit zelf heeft openbaar gemaakt, heeft doen openbaar maken of heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen eerdere openbaarmaking.

  • 4. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken.

  • 5. Het besluit van de raad van bestuur tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing als bedoeld in het derde lid vermeldt behalve de naam van de vergunninghouder in ieder geval het mogelijk schadeveroorzakend kansspelaanbod, de inhoud van de openbaarmaking, de gronden waarop het besluit berust alsmede de wijze waarop en de termijn waarna de openbare waarschuwing zal worden uitgevaardigd.

Artikel 35f

Gegevens die de kansspelautoriteit verkrijgt van andere toezichthoudende instanties en andere overheidsdiensten maakt de raad van bestuur alleen openbaar met toestemming van de desbetreffende instantie of dienst.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat van groot belang is dat spelers door de kansspelautoriteit (hierna: de ksa) gewaarschuwd kunnen worden voor mogelijk schadeveroorzakend kansspelaanbod.

Dit draagt bij aan bescherming van spelers en helpt om te komen tot een eerlijke, veilige en legale kansspelsector.De opzet van dit amendement is ontleend aan de artikelen 2.23 en 2.24 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het voorgestelde artikel 35e van de Wok is gericht op zowel aanbieders van illegale kansspelen als op vergunninghouders.

Op grond van het eerste lid is een openbare waarschuwing door de ksa mogelijk om spelers snel en effectief te informeren over mogelijk aanbod van schadeveroorzakende kansspelen: dat kan aanbod zijn van vergunninghouders (bijvoorbeeld een aanbieder die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt) als van niet-vergunninghouders (aanbieders van illegale kansspelen). De ksa kan dus ook een waarschuwing doen uitgaan als er een redelijk vermoeden is dat de Staatsloterij of Holland Casino in strijd met de wet of met hun vergunning handelen.

Het tweede tot en met derde lid bevatten regels voor openbare waarschuwingen waarin aanbieders van kansspelen met name genoemd worden. Een dergelijke waarschuwing is aan een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de mogelijkheid van een voorlopige voorziening. Die mogelijkheid is ontleend aan artikel 2.23 Whc.

Van Wijngaarden Mei Li Vos