Kamerstuk 33996-25

Amendement van het lid Van Wijngaarden dat de verplichte raadpleging van CRUKS bij de toegang tot speelautomatenhallen vervangt door een verplichte raadpleging in alleen die gevallen dat het speelgedrag van een speler daartoe aanleiding geeft

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 22 juni 2016
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-25.html
ID: 33996-25

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 22 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 4a, biedt de houder van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, geen toegang tot die inrichting aan personen:

  • a. die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • b. waarvan niet op deugdelijke wijze is vastgesteld dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt;

  • c. ten aanzien van wie hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kunnen berokkenen aan zichzelf of aan naasten.

2. Onderdeel 2 komt te luiden:

2. In het derde lid wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» en wordt «exploitant» vervangen door: vergunninghouder.

II

In artikel I, onderdeel O, komt artikel 30v als volgt te luiden:

Artikel 30v

 • 1. Bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving onderzoekt de houder van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, het gedrag van de speler in een persoonlijk onderhoud met die speler. Daarbij onderzoekt hij tevens of de gegevens van die speler zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h.

 • 2. Indien de gegevens van de speler, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h, ontzegt de vergunninghouder die speler de verdere toegang tot de inrichting.

 • 3. Indien de gegevens van de speler niet zijn opgenomen in het register, bedoeld in artikel 33h, registreert en analyseert de vergunninghouder op consequente en eenduidige wijze gegevens met betrekking tot het speelgedrag van die speler. Hij kan hierbij bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de speler verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving.

 • 4. De vergunninghouder die na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs moet vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten, adviseert die speler tot tijdelijke uitsluiting van deelname aan kansspelen, georganiseerd in speelcasino’s als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, in inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, en op afstand als bedoeld in artikel 31, door inschrijving in het register, bedoeld in artikel 33h.

 • 5. De vergunninghouder stelt de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, ervan in kennis, indien de speler, bedoeld in het vierde lid, zich niet in het daarbedoelde register inschrijft. Hij kan hierbij gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de voorgaande leden. Deze hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. de registratie en analyse, bedoeld in het derde lid;

  • b. de verwerking van persoonsgegevens, de waarborgen voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en het burgerservicenummer, de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens en het burgerservicenummer tegen verlies of onrechtmatige verwerking en het toezicht daarop;

  • c. het onderzoek en het advies, bedoeld in het eerste en vierde lid;

  • d. de kennisgeving, bedoeld in het vijfde lid, en de door de vergunninghouder te verstrekken gegevens.

Toelichting

Toegangscontrole met raadpleging van een centrale database met uitgesloten spelers werkt drempelverhogend. Dit instrument sluit goed aan bij de praktijk van landgebonden speelcasino’s en online kansspelen, waar hoge inzetten gehanteerd worden en spelers in beginsel onbeperkt kunnen spelen bij een beperkt aantal aanbieders. Indiener is echter niet overtuigd dat drempelverhoging ook bij speelautomatenhallen het beste instrument is om kwetsbare spelers te beschermen.

Speelautomatenhallen bieden spelers na een eenvoudige leeftijdscontrole laagdrempelige toegang tot een kansspelaanbod, dat gekenmerkt wordt door lage inzetten en een gemaximeerd uurverlies in een speelomgeving waar de exploitant fysiek toezicht houdt op hun speelgedrag. Zo blijven de spelers in beeld en wordt voorkomen dat zij hun toevlucht zoeken in het illegale aanbod waar geen sprake is van enige leeftijdscontrole, toezicht op het speelgedrag en waar nodig interventie. Ook bij cafés en snackbars is geen sprake van toegangscontrole terwijl hier ca. 16.000 vergelijkbare speelautomaten staan als in speelhallen. Dat maakt dat mensen die geweigerd worden bij een speelhal makkelijk naar een café of snackbar kunnen waar niet hetzelfde niveau verslavingszorg aanwezig is. Het verslavingspreventiebeleid in de speelautomatenhallen is de afgelopen jaren aangescherpt en geprofessionaliseerd. Daarbij is de laagdrempelige toegang tot legale kansspelen bewaard gebleven. De exploitant kan bij risicovol speelgedrag ingrijpen en de speler zo nodig naar verslavingszorg toegeleiden. De sector werkt verder aan verbetering van het verslavingspreventiebeleid. Daarbij komt dat de invoering van toegangscontrole met verplichte raadpleging van CRUKS voor alle bezoekers grote investeringen van de speelautomatenhallen vergt. Indiener is daarom van mening dat de sector de ruimte moet worden geboden voor de verdere verbetering van het preventiebeleid met minder nadruk op toegangscontrole en meer nadruk op interventie in het speelgedrag van risicospelers en geleiding naar de zorg. Door dit amendement wordt de verplichte raadpleging van CRUKS bij de toegang tot speelautomatenhallen vervangen door verplichte raadpleging in alleen die gevallen waarin het speelgedrag van de speler daartoe aanleiding geeft. Hiertegenover staat verdere verbetering van het verslavingspreventiebeleid in de speelautomatenhallen. De verslavingspreventie in de speelautomatenhallen is onderdeel van de evaluatie van het wetsvoorstel. Indien blijkt dat het preventiebeleid met minder nadruk op toegangscontrole en meer nadruk op interventie en geleiding naar de zorg onvoldoende resultaat heeft, kan het beleid t.a.v. de speelautomatensector worden ingevoerd.

Van Wijngaarden