Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-9.html
ID: 33981-9
Origineel: 33981-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 oktober 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, komt te luiden:

2. In het eerste lid wordt «in artikel 36 bedoelde basispremie» vervangen door: basispremie, bedoeld in artikel 36, de quotumheffing, bedoeld in artikel 38h,.

2

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 38b, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef en onder 1, onderdeel a, wordt «en van wie door het UWV is vastgesteld» vervangen door «en van wie uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders door het UWV is vastgesteld», en vervalt aan het slot «of».

2. In de aanhef en onder 1, onderdeel b, wordt «invoeringswet Participatiewet» vervangen door: Invoeringswet Participatiewet.

3

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 38c, wordt «artikel 122l» vervangen door: artikel 122n.

4

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 38e, wordt «artikel 122l» vervangen door: artikel 122n.

5

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 38f, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «factor» vervangen door: variabele.

2. In het vierde lid wordt «artikel 122l» vervangen door: artikel 122n.

6

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 38g, wordt «factor» vervangen door: variabele.

7

Artikel I, onderdelen G en H, vervallen.

8

Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de wijzigingsopdracht wordt «artikel 122k» vervangen door: artikel 122m.

2. In het opschrift van het voorgestelde artikel 122l wordt «Artikel 122l» vervangen door: Artikel 122n.

9

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de wijzigingsopdracht wordt «artikel 122m» vervangen door: artikel 122n.

2. In het opschrift van het voorgestelde artikel 122n wordt «Artikel 122n» vervangen door: Artikel 122o.

3. In het voorgestelde artikel wordt «artikel 122l» vervangen door: artikel 122n.

10

Onder vernummering van artikel II en III tot III en IV, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel II

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 juli 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2015), Kamerstukken 33 988, tot wet is of wordt verheven, en artikel XVII, onderdelen C en D, van die wet in werking zijn getreden of treden, wordt de Wet financiering sociale verzekeringen als volgt gewijzigd:

1. In artikel 47, vijfde lid, wordt na «het vierde lid» ingevoegd: of een beschikking van het college van burgemeester en wethouders tot verlening van loonkostensubsidie als bedoeld in het derde lid.

2. Aan artikel 48a wordt een lid toegevoegd, luidende:

7. Dit artikel is niet van toepassing, indien de werkgever in verband met de dienstbetrekking met die werknemer een loonkostensubsidie ontvangt als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet. In dat geval bewaart de werkgever bij de loonadministratie de beschikking van het college van burgemeester en wethouder tot verlening van de loonkostensubsidie.

Toelichting

I. Algemeen deel

Deze nota van wijziging brengt technische wijzigingen aan in het onderhavige wetsvoorstel. Verder wordt verduidelijkt dat de beoordeling door het UWV of een persoon al dan niet het wettelijk minimumloon kan verdienen wordt gedaan op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Dit betreft een redactionele wijziging.

Onderdeel 2

In het gewijzigde onderdeel a is geregeld dat uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders door het UWV wordt vastgesteld of een persoon al dan niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven dat uitsluitend het college de kandidaten selecteert en voor een beoordeling bij het UWV aandraagt. Daarmee wordt ook duidelijkheid gegeven dat werkgevers en kandidaten zich bij aangelegenheden met betrekking tot de beoordeling moeten wenden tot het college en niet tot het UWV.

Onderdelen 3, 4 en 5, subonderdeel 2, 8 en 9

Bij de wet van 2 juni 2014 tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Stb. 197) is een artikel 122l in de Wfsv ingevoegd. Dit betekent dat het voorgestelde artikel 122l in het onderhavige wetsvoorstel moet worden hernummerd tot artikel 122n na het al bestaande artikel 122m van de Wfsv.

Onderdelen 5, subonderdeel 1, en 6

Wanneer wordt verwezen naar onderdelen van de berekeningsformules voor het quotumpercentage en het quotumtekort wordt in plaats van «factor» het begrip «variabele» gebruikt.

Onderdelen 7 en 10

De wijzigingen van de artikelen 47 en 48a van de Wfsv bij artikel I, onderdelen G en H, zijn bij het wijzigingsonderdeel 7 vervallen en de materiële inhoud van deze wijzigingen zijn vervolgens opgenomen in het nieuwe artikel II (wijzigingsonderdeel 10). Hiermee is een voorziening getroffen in verband met de samenloop van de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 47 en 48a van de Wfsv bij zowel het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015) (Kamerstukken II 2013/2014, 33 981), als bij het onderhavige wetsvoorstel. Als gevolg van het nieuwe artikel II worden de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 47 en 48a van de Wfsv doorgevoerd nadat de wijzigingen van deze artikelen bij de Verzamelwet SZW 2015 in werking zijn getreden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma