Kamerstuk 33981-27

Amendement van het lid Schouten dat regelt dat keuring overbodig is indien op grond van eerder vastgestelde indicaties al duidelijk is dat iemand tot de doelgroep behoort

Dossier: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Gepubliceerd: 11 december 2014
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-27.html
ID: 33981-27

88,0 %
12,0 %

Van Vliet

SP

GrKÖ

GL

GrBvK

PVV

D66

CDA

CU

PvdD

50PLUS

VVD

Klein

SGP

PvdA


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 11 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 38b, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. een persoon die voldoet aan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde indicatie.

Toelichting

De indiener is van mening dat naar mensen moet worden gekeken en niet naar het systeem. In het wetsvoorstel moeten mensen die zich bij de gemeenten melden apart gekeurd worden door het UWV om te bepalen of zij geplaatst kunnen worden in het doelgroepenregister. Indien op grond van eerder vastgestelde indicaties al duidelijk is dat iemand tot de doelgroep behoort, dan is de uitgebreide keuring door het UWV overbodig. Door in deze situaties de aparte keuring door het UWV te laten vervallen, kunnen bovendien onnodige kosten voor gemeenten worden voorkomen. Per algemene maatregel van bestuur wordt nadere invulling gegeven aan de eerder vastgestelde indicaties die hiervoor in aanmerking komen.

Schouten